Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

SKIN

NÁZOV PROJEKTU

SKIN – ochrana vonkajšieho plášťa kritických infraštruktúr

SYNOPSA

Cieľom tohto projektu je pomocou multimodálnej snímacej a informačnej technológie zvýšiť ochranu vonkajšieho plášťa kritických budov prostredníctvom inteligentného vedeckého systému detekcie udalostí.

STRUČNÁ VERZIA

Ochrana fasád, striech a ostatných častí vonkajšieho plášťa budov a pamiatok kladie stále vyššie požiadavky na orgány a organizácie s verejnými bezpečnostnými úlohami. Reálne scenáre ohrozenia, akými sú teroristické útoky alebo cielené poškodzovanie kultúrnych pamiatok, vyžadujú stále spoľahlivejšie bezpečnostné systémy.

Nové vývojové trendy rozšírili v poslednej dobe z technického hľadiska portfólio senzorových systémov, ktoré sa používajú pre bezpečnostno-technické aplikácie. Cieľom projektu SKIN je pomocou multimodálnej snímacej a informačnej technológie zvýšiť ochranu vonkajšieho plášťa ohrozených budov prostredníctvom inteligentného vedeckého systému detekcie udalostí. Pritom sa majú zohľadňovať kontextové okolnosti, akými sú počasie alebo udalosti v budove alebo okolo nej, predvídané alebo pozorované na báze vedeckých technológií s cieľom odvodiť zo súboru údajov pomocou metód automated reasoring a information fusion komplexnejšie hodnotenia rizík.

Na plošné monitorovanie fasád sa hodia plošné snímače, ktoré sa používajú v kamerách alebo obrazových snímačoch. Pomocou alternatívnych technológií, akými sú plošné lasery, ultrazvuk alebo radar, sa porovnateľné pokrytie dá realizovať len pri výrazne vyšších nákladoch. Pri videokamerách rozlišujeme kamery pre viditeľné až takmer infračervené spektrum (vlnová dĺžka 380 – 780 nm) a takzvanými termovíznymi kamerami (vlnová dĺžka 8 – 15 um).

Uvedené optické kamery potrebujú zdroje svetla, ktoré svietia v tomto spektre. Počas dňa túto úlohu preberá slnko, avšak pri stmievaní a v noci je potrebné pracovať s umelým svetlom vo viditeľnom alebo infračervenom spektre. Okrem toho sa pre aplikácie s vysokým stupňom bezpečnosti musia vďaka tretej priestorovej dimenzii použiť ako dodatočné zdroje informácií nové technológie, akými sú snímače „Time-of-Flight“.

Vhodnosť do exteriéru sa pritom musí bližšie analyzovať predovšetkým z hľadiska vplyvov rušivého svetla a poveternostných podmienok.

Dodatočne by sa malo dať vyhodnotiť aj veľké množstvo získaných údajov. Vďaka tomu sa umožní vyhľadávanie udalostí vo videoarchíve bez toho, aby sa museli sledovať jednotlivé videá a bez toho, aby sa už pri zaznamenávaní stanovil kritériá na neskoršie vyhľadávanie. Systém má byť navrhnutý tak, aby bola ochrana údajov integrovaná do dizajnu a aby sa pri vyššej funkčnosti splnili všetky nevyhnutné ciele v tejto oblasti.

SPONZOR

 

Projekt je v rámci programu financovania výskumu bezpečnosti KIRAS financovaný Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológií (BMVIT).

PARTNER PROJEKTU

FLORIDA

NÁZOV PROJEKTU

Flexibilný, sčasti automatizovaný analytický systém na vyhodnocovanie hromadných videodát (FLORIDA)

SYNOPSA

Pomocou bilaterálneho nemecko-rakúskeho projektu FLORIDA sa má vytvoriť flexibilný, sčasti automatizovaný systém, ktorý pomôže úradom zodpovedným za verejnú správu bezpečnosti pri vyšetrovaní, dokazovaní a objasňovaní útokov. Použitím najmodernejších technológií systém výrazne zvýši kvalitu práce a zjednoduší pracovné podmienky osôb zamestnaných v tejto oblasti, pretože sa zracionalizuje rešeršovanie, spracovanie a analyzovanie extréme rozsiahlych a heterogénnych audio- a videodát.

STRUČNÁ VERZIA

Najdôležitejšími vývojovými cieľmi v projekte sú: Vytvorenie škálovateľnej platformy pre forenzné videoanalýzy s veľkým rozsahom, definícia príslušných rozhraní, vývoj nových analytických algoritmov, ako aj evaluácia celého projektu, a to v súvislosti s požiadavkami projektových partnerov na jednej strane a v súvislosti s právnymi a etickými rámcovými podmienkami zanalyzovanými v rámci projektu na strane druhej.

Platforma FLORIDA bude vďaka škálovateľnej architektúre založenej na cloude schopná automaticky spracovať veľké množstvá dát z rôznych zdrojov (nahrávky svedkov, materiál z videomonitorovania a videá tretích strán). Systém je môže dynamicky konkretizovať na efektívne a časovo úsporné spracovanie aj veľkých objemov dát (napr. tisícky hodín videomateriálu po teroristickom útoku) vďaka súčasnému použitiu mnohých (príp. cloudových) výpočtových uzlov.

Na základe využitia interoperability v projekte budú vyšetrovatelia prostredníctvom grafických aplikácií schopní využiť udalosti, ktoré sa na platforme vygenerujú predbežným spracovaním hromadných videodát, a integrovať ich do svojich vyšetrovaní. Na zobrazenie a hodnotenie sa použije grafická aplikácia založená na platforme PKE AVASYS.

FLORIDA bude okrem toho skúmať v rámci projektu možnosti paralelizácie už existujúcich algoritmov na videoanalýzu a ich použitia na škálovateľnej platforme. Okrem toho sa budú vyvíjať nové algoritmy zamerané na audioanalýzu (charakterizovanie, detekcia udalosti, synchronizácia viacerých videí) a sledovanie objektu.

Ďalej budeme rozvíjať právne a etické požiadavky, ktoré sa vzhľadom na právne predpisy EÚ a Rakúska musia dodržiavať pri vývoji takejto platformy na forenznú videoanalýzu a používanie údajov očitých svedkov. Dodržiavanie týchto etických a právnych rámcových podmienok sa kontroluje prostredníctvom internej evaluácie, ktorá sa vzťahuje nielen na vyvinuté technológie, ale aj na implementáciu. Starostlivé spracovanie všetkých relevantných tematických okruhov týkajúcich sa etiky a základných práv je neoddeliteľnou súčasťou a musí sa rešpektovať v každej etape projektu.

Domovská stránka projektu: http://www.florida-project.at

SPONZOR

Projekt je v rámci programu financovania výskumu bezpečnosti KIRAS financovaný Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológií (BMVIT).

PARTNER PROJEKTU

INNOVATIONEN

Zutrittskontrolle 

Bei der Langzeitspeicherung von Zutrittsdaten (Log-Dateien, Buchungen) trafen zwei widersprüchliche Anforderungen aufeinander. Erstens sollten die Log-Dateien unveränderbar und eine Manipulation derselben erkennbar sein, zweitens sollten bei Bedarf alle Daten einer Person gelöscht werden können. Es wurde mit verschiedenen Ansätzen wie z.B. digitale Signatur über Zertifikate experimentiert, letztlich hat sich die Blockchain-Technologie als effizienteste Methode herausgestellt. Dabei erhält jeder Log-Eintrag (Buchung) einen kryptographisch sicheren Hash der vorhergehenden Buchung. Das Problem der Datenlöschung wurde mittels Pseudonymisierung gelöst. In der Logdatei stehen Pseudonyme, welche über eine Datenbanktabelle aufgelöst werden können. Bei einer Löschung wird dieser Tabelleneintrag entfernt. Die Änderungen in der Datenbank werden in einem Änderungslog festgehalten, welches wiederum auf dieselbe Art geschützt ist.

Die Kombination von Blockchain-Technologie und Pseudonymisierung stellt ein Alleinstellungsmerkmal für Zutrittskontrollanlagen dar.