Cookie Haftungsausschluss

Diese Seite benutzt Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern und speziell auf Ihre Interessen zugeschnittene Inhalte zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf dieser Website sind in unserer Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Cookie Disclaimer

This site uses cookies to improve your user experience and to provide content tailored to your interests. Detailed information about the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this website, you consent to the use of cookies.

PRÁVNE UPOZORNENIA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Túto webovú stránku vytvorila a spravuje spoločnosť PKE Holding AG Wien (ďalej ako „PKE“). Akékoľvek spory v súvislosti s týmito Všeobecnými podmienkami sa riadia rakúskym právom.

Môžete si sťahovať obsah tejto webovej stránky alebo vytvárať jeho kópie. Platí to ale len na osobné a nie komerčné použitie. Kópie na iný účel nie sú povolené. V žiadnom prípade sa nesmie upravovať obsah.

AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ATĎ.

Internetová prezentácia tejto webovej stránky je chránená autorskými právami. Obsah sa môže používať len v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami. Spoločnosť PKE v žiadnom prípade nezaručuje, že prípadné použitie tejto webovej stránky neporušuje žiadne práva – PKE alebo iných. Obrázky, texty a iný materiál webovej stránky sú buď vlastníctvom spoločnosti PKE, alebo sa používajú s výslovným povolením vlastníka autorských práv. Akékoľvek neoprávnené použitie materiálu môže mať za následok porušenie autorských práv alebo iných ochranných práv.

OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY

Obsah tejto webovej stránky sa považuje za všeobecné informácie pre zákazníka bez akéhokoľvek poskytnutia záruky a preberania zodpovedností. Spoločnosť PKE si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť, upraviť alebo doplniť obsah tejto webovej stránky.

Odkazy

Na mnohých miestach je táto webová stránka prepojená s domovskými stránkami externých spoločností, ktorých určité obsahy síce súvisia s našou webovou stránkou, avšak sú mimo našej kontroly. Tieto odkazy teda predstavujú len službu pre používateľov našej webovej stránky. Ak naša webová stránka obsahuje odkazy na iné domovské stránky, neznamená to, že obsahy týchto domovských stránok podporujeme, potvrdzujeme alebo odporúčame. Ani spoločnosť PKE, ani jej sesterské alebo dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za obsahy takýchto externých domovských stránok a/alebo za akékoľvek škody v súvislosti s prístupom a/alebo používaním obsahov takýchto domovských stránok.

RODOVÉ UPOZORNENIE

Obsah tohto dokumentu oslovuje rovnakou mierou ženy aj mužov. Výlučne z dôvodu lepšej čitateľnosti sa pri písaní vynecháva špecifikácia pohlaví. Všetky osobné označenia v tomto dokumente treba chápať ako rodovo neutrálne.

DODRŽIAVANIE ZÁKONOV A PROTIKORUPCIA

Dodržiavanie zákonov a boj proti korupcii sú pre nás ako spoločnosť hlavným záujmom. Nekorektné správanie poškodzuje nielen dobré meno firmy, ale aj zamestnancov. Porušenia v tejto oblasti môžu siahať od masívnych finančných sankcií až po tresty odňatia slobody. Zamestnanci, zákazníci a dodávatelia sú preto povinní hlásiť porušenia a aktívne konať v záujme dodržiavania predpisov a boja proti korupcii.

Dodržiavanie predpisov a boj proti korupcii

Michael Valenta
+43 50150 1171
compliance@pke.at

Datenschutz

Datenschutzbeauftragter

Michael Valenta
+43 50150 1171
datenschutz@pke.at​​​​​​​